Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen SVDC en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

1. Grondslag offertes
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. SVDC zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting van SVDC heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

2. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die SVDC nodig heeft. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SVDC betrokken (zullen) zijn of worden. Wanneer SVDC daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en gebruik van fax- en datanetaansluiting, alsmede reguliere kantoorfaciliteiten.

3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door SVDC geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

4. Tarieven en kosten van de opdracht
Het doen van prijsopgaven of het uitbrengen van offertes verplicht SVDC niet tot het uitvoeren van diensten. Prijzen worden opgegeven exclusief BTW omzetbelasting), tenzij specifiek anders aangegeven. Wanneer naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van dienstverlening waarover geen BTW (omzetbelasting) behoeft te worden afgedragen, dient de opdrachtgever zulks duidelijk vooraf aan te geven. Een tussentijdse verandering van kosten die SVDC noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Van tariefwijzigingen wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

5. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals hiervoor genoemd worden beide maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan SVDC met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Schiet de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6. Opdrachtuitvoering
Uiteraard zal samen met de opdrachtgever worden overlegd op welke wijze de opdracht het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer door ziekte, overmacht of ten gevolge van andere oorzaken uitvoering van de opdracht tijdelijk niet mogelijk is, zal – in overleg met de betrokken opdrachtgever – worden bezien op welke wijze alsnog opdrachtuitvoering kan plaatsvinden. Wanneer dit niet op redelijke termijn mogelijk blijkt, kan met instemming van beide partijen worden besloten tot voortijdige beëindiging van de opdracht. SVDC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van incidentele of onvoorziene uitval van een projectleider of adviseur, ongeacht de oorzaak van deze uitval.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen. Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal SVDC dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat, zal SVDC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

 

8. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van SVDC worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die SVDC verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door derden. SVDC kan niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, tenzij nadrukkelijk de doorlooptijd nader is overeengekomen. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig met een opzegtermijn van een maand eenzijdig beëindigen., indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet langer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. De beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft SVDC vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. SVDC mag haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruiken indien voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen. SVDC behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder SVDC Algemene Voorwaarden 2 van 2 voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Intellectuele eigendommen
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van SVDC. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SVDC. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Vertrouwelijkheid
SVDC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. SVDC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SVDC aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van SVDC, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportages ter inzage en/of beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid
Vanzelfsprekend zal SVDC zich maximaal inspannen naar beste vermogen en kennis in de gevraagde dienstverlening te voorzien. SVDC aanvaardt voor de geleverde dienstverlening echter geen resultaatsverplichting en/of aansprakelijkheid. Met name accepteert SVDC geen productaansprakelijkheid van de door SVDC te leveren diensten aan derden en de mogelijke gevolgen die door SVDC uitgebrachte adviezen – direct of indirect – voor opdrachtgever zouden kunnen hebben. Opdrachtgever vrijwaart SVDC dan ook nadrukkelijk van enige vorm van (product)aansprakelijkheid.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de desbetreffende Nederlandse bevoegde rechter.

 

 

 


SVDC, Gert-Jan Ludden, januari 2023

216