Seminar 'moderne crisisbeheersing onder de loep'

Ervaringen en lessen uit de praktijk

donderdag 26 november 2020 (i.v.m. geldende maatregelen kabinet is deelname uitsluitend online via streaming mogelijk)

Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vaak in een adem genoemd, maar zijn verschillende begrippen. Rampenbestrijding is geprotocolleerd met een primaat voor de hulpdiensten. Crisisbeheersing is complexer, sluimerend van karakter, kenmerkt zich door publiek-private samenwerking en vereist een professioneel (bestuurlijk) leiderschap.

Als samenleving zien we momenteel veel nieuwe dreigingen op ons afkomen en de vraag dient zich aan of Nederland voldoende daarop is voorbereid. Deze en andere vragen beantwoorden we op donderdag 26 november tijdens ons seminar, waarbij we de schijnwerper richten op hybride dreigingen, klimaatverandering en het Coronavirus. Andere thema's in het programma zijn de inrichting van ons veiligheidsbestel, leiderschap in crisissituaties en de rol van Slachtofferhulp Nederland. 

Coronavirus

Praktische informatie
 

In verband met de actuele maatregelen coronacrisis zal het seminar uitsluitend online via streaming te volgen zijn. 

Programma

Het programma* met de tijdsaanduiding en de onderwerpen/sprekers leest u hiernaast.
Achter deze link opent het programma in pdf. 
*door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat het programma gewijzigd moet worden

Doelgroep

Dit seminar beoogt bestuurders en (beleids)medewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, om, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. 

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. 
De kosten voor online deelname van het seminar bedragen € 95 exclusief btw p.p. 

Annuleren

Bij annulering vóór 26 oktober 2020 brengen wij € 45 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 26 oktober 2020 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via 06-11370712 of per e-mail h.ijsseldijk@svdc.nl

Programma
 

12.20 - 12.30 u Opening en welkom
Gert-Jan Ludden (dagvoorzitter)
 
12.30 - 13.10 u Hybride dreigingen vereisen een slimme aanpak
Rob de Wijk (Directeur Den Haag Centrum Strategische Studies)
 
13.10 - 13.50 u Het Coronavirus. Welke lessen zijn er geleerd? 
Sabine Bantjes (Arts Maatschappij & Gezondheid RIVM/Arts infectieziektebestrijding KNMG)
 
13.50 - 14.30 u Is ons veiligheidsbestel voldoende robuust en weerbaar?
Henk Korvinus (Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie & Veiligheid)
 
14.30 - 15.00 u Pauze  
15.00 - 15.40 u

Leiderschap in crisissituaties is 'topsport' 
Marjan Olfers (Hoogleraar Sport en Recht aan de VU)

 

 
15.40 - 16.20 u Welke eisen stelt klimaatverandering aan onze veiligheid?
Rob van Dorland (Senior adviseur klimaat KNMI) 
 
16.20 - 17.00 u Wat kan Slachtofferhulp Nederland bieden in crisissituaties? Kansen en ervaringen?
Rosa Jansen (Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Slachtofferhulp Nederland)
 
17.00 - 17.10 u Samenvatting en afsluiting dagvoorzitter  

Korte toelichting onderwerpen

Rob de Wijk:
We zien een trend waarbij verscheidene (statelijke) actoren de saamhorigheid en stabiliteit binnen ons land en tussen onze bondgenoten ondermijnen en daarbij niet schromen op westelijk grondgebied te opereren. Het soort middelen dat wordt ingezet is veelal van non-conventionele aard, wat traditionele responsopties moeilijk maakt. Wat deze hybride dreigingen zijn en hoe Nederland die met een maatschappij-brede scope moet aanpakken vertelt ons professor Rob de Wijk, deskundige op het gebied van crisisbeheersing en internationale veiligheidsvraagstukken.

Sabine Bantjes:
De uitbraak van het Corona virus houdt China en de rest van de wereld behoorlijk in de greep. Krijgen we deze zoönotische infectieziekte onder controle of is het een voorbode van een wereldwijde pandemie? Het RIVM volgt de ontwikkelingen nauwgezet en adviseert het Kabinet, GGD-en en bevolking tijdig over te treffen maatregelen. Wat leert de uitbraak van het Corona virus ons tot op heden en zijn we in Nederland echt goed voorbereid als een onbekend virus onze westerse samenleving plat legt? Sabine Bantjes, arts maatschappij en gezondheid van het RIVM zal stil staan bij de laatste ontwikkelingen.

Henk Korvinus:
De Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de aanpak van rampen- en crisissituaties en naar onveilige situaties binnen onze samenleving. Wat valt daaruit als rode draad op te tekenen? Op welke terreinen worden er repeterende en opvallende fouten gemaakt? En is ons veiligheidsbestel op nationaal en regionaal niveau voldoende ingericht om adequaat te reageren op de uitdagingen die complexe en nieuwe crisissituaties van ons vragen? Een antwoord op deze vragen geeft de recent nieuw aangetreden Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid, mr. Henk Korvinus.

Marjan Olfers:
Binnen het topsportklimaat dienen zich regelmatig crisissituaties aan zoals seksueel misbruik, racisme, doping- en drugsgebruik, integriteitskwesties en frauduleus handelen. Marjan Olfers heeft hier veel onderzoek naar verricht en adviseert bestuurders en organisaties over effectief leiderschap dat nodig is om deze probleemgebieden adequaat aan te pakken. Haar lessen en praktische handvatten zijn ook toepasbaar op crisisbeheersing buiten het topsportdomein.

Rob van Dorland:
Klimaatverandering domineert de laatste tijd de politieke agenda. Voldoende reden om een deskundige uit te laten leggen wat klimaatverandering nu precies inhoudt en welke veiligheidsrisico’s daaraan zijn verbonden. Dat draagt bij aan bewustwording, kennisverdieping en de urgentie tot het vroegtijdig treffen van noodzakelijke (veiligheid)maatregelen. Rob van Dorland is senior adviseur klimaat bij het KNMI en volgt de ontwikkelingen op de voet. Hij zal tijdens het seminar uiteenzetten wat ons nog te wachten staat...

Rosa Jansen:
Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks ruim 200.000 slachtoffers en verwanten om hun leven na een ingrijpende gebeurtenis weer op te pakken. Het betreft emotionele steun, professionele hulp tijdens een eventueel strafproces en hulp bij schadevergoeding. Wordt Slachtofferhulp Nederland als een volwaardig partner binnen de nationale veiligheid aangemerkt of dienen er binnen het zorgverleningsproces na rampen en crisissituaties nog zaken te worden verbeterd. Rosa Jansen als bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland zal haar licht over deze materie laten schijnen.

188